Οικονομική Διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος είναι ετήσια, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Κατ’ εξαίρεσιν, η πρώτη διαχειριστική περίοδος του Ιδρύματος αρχίζει από την ημέρα εγγραφής του Ιδρύματος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

3. Η οικονομική διαχείριση γίνεται βάσει προϋπολογισμών και απολογισμών εσόδων και εξόδων.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος.

5. Οι λογαριασμοί του Ιδρύματος θα ελέγχονται με δαπάνες του Ιδρύματος, υπό του Ελεγκτού αυτού, η έκθεση του οποίου θα υποβάλλεται στον Έφορο Ιδρυμάτων μετά των αναφερομένων λογαριασμών.