Ιδρυτής

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος ἐγεννήθη τῇ 2ᾳ Μαΐου 1947 εἰς τό χωρίον Κρήτου Μαρόττου τῆς ἐπαρχίας Πάφου. Μετά τήν ἀποφοίτησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου τῆς γενετείρας αὐτοῦ προσελήφθη ὡς δόκιμος μοναχός εἰς τήν ῾Ιεράν Μονήν Κύκκου, ἔνθα ὑπηρέτησεν ἐπί ἕξ ἔτη, φοιτῶν συγχρόνως εἰς τήν τριτάξιον ῾Ελληνικήν Σχολήν, ἥτις ἐλειτούργει εἰς αὐτήν. ᾿Εν συνεχείᾳ ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τῆς Μονῆς εἰς τήν Λευκωσίαν, ἔνθα ἐσυνέχισε τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τό Λύκειον Κύκκου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπεφοίτησε τῷ 1969.

Τῇ 6ῃ ᾿Απριλίου 1969 ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ εἰς τόν πρῶτον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, καί ἐνετάγη εἰς τήν μοναστικήν ᾿Αδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου. Τῷ 1970 ἐνεγράφη εἰς τήν Νομικήν Σχολήν τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τῷ 1974. ᾿Εν συνεχείᾳ, δι ὑποτροφίας τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἐσυνέχισε τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, ἐξἧς ἀπεφοίτησε τῷ 1978.

Τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 1979 ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’ εἰς τόν δεύτερον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, καί προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην.
῎Εκτοτε ὑπηρέτησεν ἐπί ἕξ περίπου ἔτη ὡς Καθηγητής εἰς τήν ῾Ιερατικήν Σχολήν «᾿Απόστολος Βαρνάβας», ἐπί πέντε ἔτη ὡς Πρόεδρος τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου Λευκωσίας, καί ἐπί τρία ἔτη ὡς Γραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐνῶ παραλλήλως ἀπό τοῦ 1979 μέχρι καί τοῦ τέλους τοῦ 1983, ὑπηρέτησε τήν ῾Ιεράν Μονήν Κύκκου ὡς Μέλος τοῦ ῾Ηγουμενοσυμβουλίου αὐτῆς.

Τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 1983 ἡ ᾿Αδελφότης τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐξέλεξεν αὐτόν διά μυστικῆς ψηφοφορίας εἰς τήν θέσιν τοῦ ῾Ηγουμένου τῆς Μονῆς καί τῇ 14ῃ ᾿Ιανουαρίου 1984 ἐγένετο ἐν τῇ κεντρικῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Κύκκου ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, προεξάρχοντος τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’.

Τῇ 25ῃ Ἰουνίου 2001 ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τήν Ἀνωτάτην Τιμητικήν Διάκρισιν αὐτοῦ διά τό πολυσχιδές ἔργον αὐτοῦ.

Τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2002 ἐξελέγη ὑπό τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Επίσκοπος Κύκκου, χειροτονηθείς καί ἐνθρονισθείς τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2002. Τῇ 9ῃ Μαΐου 2007 ἐξελέγῃ παμψηφεί ὑπό τῆς πρός τοῦτο συνελθούσης κληρικολαϊκῆς ἐκλογικῆς συνελεύσεως, Μητροπολίτης τῆς νεοσυστάτου Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας ἐγκαθιδρυθείς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τῇ 13ῃ Μαΐου 2007.

Διετέλεσεν ἐπί τριετίαν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί νῦν τυγχάνει μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τῇ 3ῃ Ἰουνίου 2008 καί τό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῇ 23ῃ Ὀκτωβρίου 2008 ἀνηγόρευσαν αὐτόν, ἀντιστοίχως, εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα αὐτῶν.

᾿Ονομαστική ἑορτή: 2 ᾿Ιουνίου.