Αποστολή και Σκοποί του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών

Project1:Layout 1

1. Ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος

Ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ συμβολὴ στὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν.

2. Σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος

α) Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀλληλοκατανόησης τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν τῶν λαῶν.

β) Ἡ διεξαγωγὴ ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καὶ διδασκαλία θεμάτων σχετικῶν μὲ τὶς θρησκεῖες καὶ τοὺς πολιτισμούς.

γ) Ἡ διάχυση τῆς σχετικῆς γνώσης μὲ ἐπικοινωνιακές ἐκδηλώσεις, κύκλους ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, ἐκδόσεις καὶ τὸ διαδίκτυο.

Οἱ πιό πάνω σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος ἐπιδιώκονται μέ:

α. τὴ δημιουργία αὐτοτελοῦς διοικητικῆς ὀντότητας μὲ τὴν κατάλληλη ὀργάνωση καὶ στελέχωση.

β. τὴν ἔρευνα καὶ μελέτη συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν κατάλληλη διάχυση τῶν ἀποτελεσμάτων τους διεθνῶς.

γ. τὴ συστηματικὴ διάδοση νέας γνώσης μὲ συνέδρια, συμπόσια καὶ διαλέξεις.

δ. τὴν ὀργάνωση θρησκευτικῶν, ἀρχαιολογικῶν καὶ λαογραφικῶν συνεργειῶν.

ε. τὴ διεθνῆ παρουσία καὶ προβολὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Ἱδρύματος καὶ τὴν ἀνάπτυξη συνεργασιῶν μὲ ἀνάλογους φορεῖς.

ζ. τὴ διεξαγωγὴ ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων, διαλέξεων καὶ ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καὶ ἐκδόσεων.

η. τὴ δημιουργία διαδικτυακοῦ τόπου.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν του τὸ Ἵδρυμα μπορεῖ:

α. νὰ ἀποκτᾶ, νὰ διατηρεῖ, νὰ πωλεῖ, νὰ ἀνταλλάσσει, νὰ διαθέτει μὲ ἀντάλλαγμα ἢ χωρίς ἀντάλλαγμα καὶ νὰ χειρίζεται δικαιώματα σὲ σχέση μὲ κινητὴ καὶ/ἢ ἀκίνητη περιουσία.

β. νὰ συνάπτει συμφωνίες

γ. νὰ ἀποδέχεται εἰσφορὲς σὲ χρήματα ἢ ὑπηρεσίες ἢ σὲ κινητὴ ἢ ἀκίνητη περιουσία καὶ

δ. νὰ ἐπενδύει, δανείζεται χρήματα καὶ νὰ προβαίνει σέ, καὶ νὰ ἐκτελεῖ, οἱεσδήποτε ἐνέργειες χωρὶς περιορισμούς, ὅπως οἱοδήποτε πρόσωπο.